Regulamin portalu

I. Definicje

1. Regulamin - niniejszy Regulamin, sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który określa w sposób wyłączny warunki korzystania i zasady działania portalu internetowego Instytut Rozwoju Kultury Alternatywnej „Irka”. Regulamin jest wyłącznym źródłem zobowiązań wydawcy w związku z działalnością portalu. Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla wydawcy w związku z działalnością portalu.
2. Portal - portal internetowy Instytut Rozwoju Kultury Alternatywnej „IRKA” działający pod adresem internetowym www.irka.com.pl.
3. Dział - przestrzeń w portalu dedykowana jednej dziedzinie np. muzyka, film, literatura, sztuka.
4. Wydawca - firma MEDIA ART, z siedzibą w Warszawie, przy ul.Grodkowskiej 6 lok. 90, NIP 522-248-33-49, zwana dalej Media Art, która jest właścicielem portalu.
5. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez portal. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
6. Profil (Konto) - dostępne dla użytkownika miejsce w portalu, za pośrednictwem którego wprowadza on dane, utwory lub zdjęcia i zarządza nimi oraz udostępnia wprowadzone przez siebie informacje innym użytkownikom portalu.
7. Baza Profili (Baza kont) - zbiór danych, utworów lub zdjęć udostępnionych przez użytkowników portalu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez wydawcę usług.
8. Rejestracja – procedura utworzenia profilu (konta) w portalu.
9. Login - nazwa użytkownika w portalu, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji konta (profilu).
10. Poczta - elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między użytkownikami portalu.
11. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
12. Artysta – użytkownik portalu, zamieszczający na swoim profilu utwory, do których posiada odpowiednie prawa autorskie, oznaczający twórcę lub kilku twórców utworu posiadających wspólny profil.
13. Utwór - przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, do którego artysta posiada stosowne prawa i który w formie elektronicznej, w szczególności w postaci mp-3, pdf, jpg, gif wprowadził do swojego profilu. Utwory umieszczone w portalu służą promocji artysty i poprzez możliwość ich odpłatnego ściągania, pozwalają osiągnąć artyście wyznaczony cel, uprawniający do wydania twórczości w profesjonalnej formie.
14. Cel - wybrana przez użytkownika umieszczającego w portalu własną twórczość kwota wyrażona w „irkach”, której zebranie uprawnia do wydania twórczości w profesjonalnej formie na zasadach określonych w odrębnej umowie.
15. „Irki” - wewnętrzna waluta portalu w formie punktów, dzięki którym użytkownicy mogą dokonywać zakupu usług premium dostępnych w portalu, utworów artystów oraz brać udział w konkursach i promocjach. „Irki” nabywane są przez użytkownika w ramach pakietów ”irk”, w których zastosowany jest przelicznik: 1 złoty = 10 irk.
16. Pakiet „irk” ”– pakiet zawierający określoną liczbę „irk” przyznanych na konto użytkownika w związku z nabyciem pakietu poprzez płatności elektroniczne lub poprzez sms. Ceny pakietów zawierają podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%. Wartość pakietu „irk” może być pomniejszona o koszty operatora transakcji.
17. Operator płatności internetowych – firma DOTPAY.S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul.Wielickiej 72, 30-552 obsługująca płatności elektroniczne kartą kredytową i e-przelewem.
18. Usługi Premium – usługi związane z dodatkowymi, szerszymi funkcjonalnościami portalu.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług portalu Instytut Rozwoju Kultury Alternatywnej „Irka”, zwanego dalej portalem, realizowanych przez wydawcę Media Art pod adresem internetowym http://www.irka.com.pl w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każdy użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
2. Przedmiotem działalności portalu jest prowadzenie przez wydawcę Media Art internetowego serwisu informacyjno - społecznościowego zorientowanego wokół kultury, który będzie miejscem informacji o kulturze i sztuce oraz promocji twórczości artystów niezależnych.
3. Promocja twórczości realizowana będzie przy pomocy bazy profili, które posłużą artystom do umieszczania swoich danych, zdjęć i utworów w formie elektronicznej oraz sprzedaży detalicznej prowadzonej przez Internet realizowanej poprzez możliwość odpłatnego ściągania utworów autorskich, z której zysk umożliwi artystom dalszą promocję i wydanie ich twórczości w profesjonalnej formie.
4. Dostęp do portalu odbywa się za pośrednictwem publicznej sieci Internet. Podstawowe funkcje portalu są bezpłatne. Niektóre z usług oferowanych przez portal są płatne, zaś dostęp do nich następować będzie po uiszczeniu opłaty.
5. Niezbędnym dla korzystania z portalu jest posiadanie przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
6. Osoba odwiedzająca portal samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne do połączenia się i korzystania portalu.
7. Nazwa portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
8. Wszelkie materiały graficzne (portrety osób, plakaty, okładki produktów, wydarzeń) publikowane w portalu przez redakcję są materiałami prasowymi i pochodzą z oficjalnych, publicznie dostępnych stron internetowych artystów, wydarzeń, instytucji lub zostały nadesłane przez osoby posiadające do nich prawa.
9. Materiały prasowe posiadają informację o autorze jedynie w przypadku wyraźnego życzenia lub występowania odpowiednika na stronie internetowej ich źródła pochodzenia.
10. Osoby zainteresowane umieszczeniem dodatkowej informacji o autorze materiałów prasowych lub usunięciem ich z portalu, proszone są o kontakt z redakcją portalu.

III. Rejestracja w portalu

1. Utworzenie i korzystanie z konta w portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Procedura rejestracji oraz utworzenie konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
3. Wybrany w procedurze rejestracji login musi być unikalny. Media Art zastrzega sobie prawo odmowy przypisania użytkownikowi określonego loginu w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na login jest już przypisany lub zastrzeżony dla innego użytkownika. Media Art zastrzega sobie prawo do zmiany przydzielonego użytkownikowi loginu ze względów bezpieczeństwa lub programowych.
4. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w serwisie danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.
5. Akceptacja regulaminu przez użytkownika konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
• zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
• dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług portalu,
• dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na profilu są zgodne z prawdą,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
• wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od wydawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu portalu,
• zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w portalu dla celów świadczenia przez wydawcę usług w portalu, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w portalu udzieliły takiego zezwolenia,
• umieszczenie na koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą,
• dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
• ponoszę wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonywane za pośrednictwem swojego konta, w tym za publikowane na portalu treści, zdjęcia i utwory oraz za ich zgodność z obowiązującym prawem autorskim, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem.
6. Podawany w procesie rejestracji adres poczty e-mail służy jedynie procedurze rejestracyjnej i jest niewidoczny dla innych użytkowników. Inne dane uzupełniane przez użytkownika są dostępne dla osób odwiedzających portal, a użytkownik może je w każdej chwili modyfikować poprzez edycję swojego profilu.
7. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z systemu.
8. W procesie rejestracji użytkownik otrzymuje w portalu tzw. konto, składające się z unikalnego identyfikatora - loginu oraz hasła. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
9. Dobrowolnie przekazane przez użytkownika w procesie rejestracji dane identyfikacyjne nie stanowią zbioru danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Ich przetwarzane przez wydawcę odbywa się w systemie informatycznym portalu wyłącznie za zgodą użytkownika i jedynie na potrzeby prawidłowego funkcjonowania portalu, w tym w celu komunikowania się z administracją portalu. Media Art nie gromadzi danych oraz nie wykorzystuje ich w celach marketingowych, a także nie udostępnia ich innym podmiotom, chyba, że po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika lub na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
10. Media Art nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez użytkownika hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.
11. Media Art nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu systemu z przyczyn technicznych lub niezależnych od portalu.

IV. Zasady korzystania z portalu

1. Użytkownicy mogą korzystać z portalu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
2. Wydawca portalu umożliwia użytkownikom publikowanie informacji, komentarzy, opinii i recenzji o tematyce kulturalnej, tworzenie profili osobistych, prezentację i promocję artystycznych osiągnięć oraz pasji, nawiązywanie znajomości oraz utrzymywania kontaktu między sobą, umieszczanie ogłoszeń, dyskusje w poszczególnych grupach tematycznych, uczestnictwo w konkursach, sprzedaż utworów i kupno umieszczonych w portalu utworów w formie elektronicznej, do których umieszczający utwór posiadał stosowne prawa.
3. Warunkiem korzystania ze wszystkich usług portalu jest rejestracja.
4. Każdorazowe zalogowanie do portalu z wykorzystaniem podanego loginu i hasła przenosi użytkownika do jego profilu. Profil zawiera wszelkie samodzielnie i dobrowolnie publikowane dane lub materiały multimedialne opisujące danego użytkownika, jak i archiwum jego aktywności w portalu.
5. Odpłatne usługi premium w portalu świadczone są wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu odpowiedniej opłaty.
6. Użytkownik, umieszczając na swoim koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych użytkowników oraz wydawcę, jak również upoważnia wydawcę do ich wykorzystania zgodnie z regulaminem.
7. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
• przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych wydawcy oraz innych osób
• powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa,
• powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie portalu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych użytkowników,
• nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę wydawcy, użytkowników i innych osób
8. Niedopuszczalne jest podejmowanie w portalu działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety, w tym:
• spamowanie, publikowanie postów do kilku grup naraz, pisanie nie na temat, wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości, ciągłe pisanie drukowanymi literami, nadmierne używanie emotikonów, nagabywanie osób, które sobie tego nie życzą, nie stosowanie się do reguł pisania obowiązujących w grupie, rozsyłania niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, innej niż promocja osób i wydarzeń związanych z kulturą itp.
- umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
• umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych lub wizerunku osobistego naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.
9. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w portalu, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
10. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu prawa własności intelektualnej zamieszczonych utworów obejmujące w szczególności prawa autorskie do tekstu, obrazu i muzyki oraz prawa pokrewne.
11. Użytkownik nie będący autorem lub pełnoprawnym właścicielem plików jest zobowiązany do podpisywania źródła pochodzenia pliku wraz z imieniem i nazwiskiem autora dzieła. W przypadku korzystania przez użytkownika z materiałów udostępnianych przez media, które wyrażają zgodę na publikowanie materiałów ze swoich stron internetowych wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozwolenia, użytkownik jest zobowiązany uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia przed umieszczeniem pliku w portalu.
12. Użytkownikom portalu nie przysługuje prawo powielania lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie części jak i całości portalu, a także wszelkich utworów i zawartości baz danych udostępnianych na jego stronach, w szczególności w celach komercyjnych, bez pisemnej zgody Media Art. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów w całości lub w części bez zgody Media Art lub autorów jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
13. Wszelkie poglądy i treści umieszczane przez użytkowników w portalu nie są poglądami i opiniami Media Art. Użytkownicy prezentują je w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność.
14. Użytkownik w pełni odpowiada m.in. za:
• swoje opinie wyrażane w portalu,
• treści dodane do portalu,
• zamieszczane na portalu pliki graficzne, audio i wideo lub inne dzieła objęte na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem majątkowym pierwotnego wydawcy oraz prawem autorskim.
15. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Media Art., z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w portalu jakiegokolwiek materiału przez użytkownika, użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Media Art nie jest zobowiązany do podejmowania jakikolwiek czynności w tym zakresie w imieniu użytkownika oraz nie oferuje żadnej porady prawnej w tej kwestii.
16. Użytkownik może zrezygnować w każdym czasie z korzystania z portalu bez podania przyczyny poprzez wysłanie prośby o zamknięcie jego konta na adres info@irka.com.pl. Rozwiązanie umowy spowoduje usunięcie konta w terminie 14 dni od zgłoszenia oraz przejęcie przez wydawcę niewykorzystanych przez użytkownika „irk”, co stanowić będzie zapłatę za dotychczasową obsługę i zamknięcie konta użytkownika przez wydawcę. Użytkownikowi z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec wydawcy.
17. Niezależnie od przyczyny zamknięcia konta użytkownika, użytkownikowi przysługuje prawo do bezterminowego korzystania z zakupionych w portalu utworów do celów użytku prywatnego.

V. Zasady sprzedaży utworów przez artystów w portalu

1. W przypadku umieszczenia w portalu treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), użytkownik udziela wydawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług na następujących polach eksploatacji:
a) Utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, wszelkimi znanymi technikami kopiowania obrazu i dźwięku, w tym w szczególności techniką cyfrową oraz magnetyczną, włączając ich digitalizację, zapis cyfrowy i wprowadzanie do pamięci komputera, z wykorzystaniem wszelkich technik kodujących, w celu prowadzenia dystrybucji określonej w regulaminie;
b) Rozpowszechnianie, publiczne wykonanie, publiczne odtworzenie poprzez elektroniczną dystrybucję utworu, w postaci udostępniania bez ograniczeń terytorialnych, za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych oraz sieci telekomunikacyjnych, baz danych;
c) Obrót oryginałem albo egzemplarzami utworu poprzez wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.
2. Artysta umieszczający w swoim profilu utwory, do których posiada stosowne prawa autorskie zawiera z wydawcą portalu umowę, w której wydawca zobowiązuje się do sprzedaży umieszczonych przez artystę utworów, w celu zebrania kwoty umożliwiającej profesjonalne wydanie twórczości artysty.
3. Sprzedaż utworów odbywa się przy użyciu wewnętrznej płatności portalu, w postaci „irk”, przy czym każdorazowo po zakupie utworu na konto artysty w portalu trafia kwota pomniejszona o prowizję w wysokości 1%.
4. Artysta zobowiązany jest określić cel, czyli kwotę, jaka potrzebna będzie na wydanie twórczości, wyrażoną w „irkach”, gdzie stosowany jest przelicznik: 1 złoty (brutto) = 10 irków. Cel określony tylko raz, jest niezmienny i może wynosić od 5000 do 1000000 irk.
5. Artysta zobowiązany jest określić cenę każdego zamieszczonego przez siebie utworu, wyrażoną w „irkach”, gdzie stosowany jest przelicznik: 1 złoty (brutto) = 10 irków, gdzie cena utworu może wynosić od 10 do 500 irk.
6. Użytkownik, który kupił zamieszczony przez artystę utwór, może go wykorzystywać w zakresie dozwolonego użytku prywatnego.
7. Po osiągnięciu celu, czyli zebraniu ustalonej przez artystę kwoty, artysta i wydawca portalu zawierają odrębną umowę na mocy której, artysta zrealizuje swój plan wydawniczy, zaś wydawca pokrywa koszty realizacji. Artysta zobowiązuje się podpisać umowę z wydawcą portalu w terminie do 90 dni od osiągnięcia wyznaczonego „celu”, określającą zasady wydania twórczości, w szczególności jej formę, miejsce produkcji, prawa autorskie i typ licencji, formę dystrybucji oraz sposób podziału zysków ze sprzedaży. W przypadku zespołów prawo dysponowania zebranymi środkami należy do reprezentanta zespołu, który powinien posiadać stosowne zgody i pełnomocnictwa do reprezentowania zespołu.
8. Artysta ma prawo w każdym czasie wycofać utwór z portalu przy czym użytkownicy, którzy kupili wcześniej utwór mogą nadal go wykorzystywać w zakresie dozwolonego użytku prywatnego.
9. Artyści ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich innych twórców oraz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (np. ZAIKS). Dlatego zabronione jest udostępnianie utworów, co do których artysta nie ma praw, w szczególności remixów, coverów i innych utworów, które zawierają muzykę lub teksty innych twórców bez ich zgody.
10. Artysta oświadcza, że wszystkie umieszczane przez niego w portalu materiały są jego autorstwa, nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie naruszają praw autorskich innych twórców.
11. Artysta ponosi odpowiedzialność w zakresie roszczeń odszkodowawczych skierowanych wobec wydawcy portalu i jego użytkowników w przypadku postawienia zarzutu plagiatu lub wystąpienia przez kogokolwiek z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa autorskiego.
12. Artysta akceptuje wskazane w regulaminie zasady sprzedaży utworów.
13. Artysta może zrezygnować w każdym czasie z korzystania z portalu bez podania przyczyny poprzez wysłanie prośby o zamknięcie jego konta na adres info@irka.com.pl. Rozwiązanie umowy spowoduje usunięcie konta oraz przejęcie przez wydawcę niewykorzystanych do zakupów i zebranych na koncie artysty „irk”, co stanowić będzie zapłatę za dotychczasową obsługę i zamknięcie konta użytkownika przez wydawcę. Użytkownikowi z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec wydawcy.
14. Jeżeli artysta zrezygnuje z korzystania z portalu po upływie co najmniej roku od daty zarejestrowania w portalu, przysługuje mu prawo do wypłaty 70 % zebranej kwoty, stanowiącej równowartość posiadanych "irków". Aby zlecić wypłatę środków należy w terminie do 30 dni od daty zamknięcia konta, wysłać listem poleconym prawidłowo wypełnioną umowę według wzoru dostarczonego przez portal, z podaniem numeru konta bankowego, pełnych danych osobowych oraz w przypadku zespołów pełnomocnictwo do reprezentowania zespołu przez jednego z członków. Wypłata zrealizowana będzie w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania powyższej umowy. W przypadku, gdy we wskazanym wyżej terminie artysta nie zleci wypłaty środków to zebrane „irki” przechodzą na rzecz wydawcy, co stanowić będzie zapłatę za dotychczasową obsługę i zamknięcie konta artysty przez wydawcę. Artyście z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec wydawcy.

VI. Polityka Prywatności IRKA.com.pl (RODO)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Media Art Monika Grzybowska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grodkowska 6/90.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu  zapewnienia funkcjonalności portalu IRKA.com.pl. oraz w celach marketingowych portalu tj. wysyłania newslettera IRKA.com.pl.
3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać  na podstawie przepisów prawa innym podmiotom, przede wszystkim podmiotom uczestniczącym w realizacji usług.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie trwać będzie do czasu odwołania zgody. Odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi, (rejestracja konta użytkownika w portalu nie jest możliwa bez podania adresu mailowego, natomiast odbiór nagrody w przypadku wygranej w konkursie IRKA.com.pl wymaga podania danych osobowych).
5. Mogą Państwo prawo do żądania od administratora:
• dostępu do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
• sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz
• przenoszenia danych.
6. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
7. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@irka.com.pl
8. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, kontaktując się mailowo: info@irka.com.pl

VII. postanowienia końcowe

1. Portal udostępnia treści (w tym utwory) na podstawie zezwoleń udzielonych przez artystów lub użytkowników na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej. Artysta lub użytkownik zaświadcza, iż w momencie umieszczenia w portalu utworów lub innych treści (np. komentarzy, linków, opisów, zdjęć itp.) udziela wydawcy licencji niewyłącznej oraz, że przysługują mu prawa do umieszczenia utworów, plików lub innych treści w serwisie, a także, że jest władny udzielić wydawcy określonych w regulaminie licencji, zgód i zezwoleń.
2. Wydawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia konta użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla wydawcy do momentu złożenia przez Użytkownika stosownych wyjaśnień.
3. Konto użytkownika może zostać usunięte bez jakichkolwiek uprzedzeń w przypadku gdy:
- według administracji portalu użytkownik nie spełnia kryteriów merytorycznej zbieżności z treściami portalu, jest nastawiony wyłącznie na zysk lub propaguje treści powszechnie uznawane za niepoprawne kulturowo, obyczajowo i społecznie
- użytkownik w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
- użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzonych w regulaminie
- użytkownik dopuścił się niedozwolonych aktywności w portalu.
Po usunięciu konta Media Art jest uprawniony do umożliwienia innym użytkownikom używania loginu należącego do użytkownika zamkniętego profilu.
4. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z działalnością portalu na adres: pomoc@irka.com.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji. Media Art zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od użytkownika. Czas udzielania wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
5. Regulamin może być zmieniany i modyfikowany przez wydawcę, a użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z korzystania z portalu. 

Logowanie
Po zalogowaniu będziesz mieć możliwośc dodawania swojej twórczości, newsów, recenzji, ogłoszeń, brać udział w konkursach, głosować, zbierać punkty... Zapraszamy!
REKLAMA
POLECAMY

NEWSLETTER

Pomóż nam rozwijać IRKĘ i zaprenumeruj nieinwazyjny (wysyłany raz w miesiącu) i bezpłatny e-magazyn.


Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, zarejestruj się w IRCE i zaznacz opcję "Chcę otrzymywać newsletter" lub wyślij maila o temacie "NEWSLETTER" na adres: irka(at)irka.com.pl

UTWORY OSTATNIO DODANE
RECENZJE OSTATNIO DODANE
OGŁOSZENIA OSTATNIO DODANE
REKOMENDOWANE PREMIERY
1
Bruce Liu
2
Orden Ogan
3
Tomasz Stańko, Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz
4
Lindsey Stirling
5
Yellow Horse
6
MARCIN
7
Sade
8
Bon Jovi
9
Mandoki Soulmates
10
Anna Rusowicz
1
Nora Roberts
2
Wojciech Górecki
3
Alex Marwood
4
Małgorzata Warda
5
Jarosław Grzędowicz
6
Karen M. McManus
7
John Wyndham
8
Eliza Korpalska, Tomasz Brewczyński
9
Nati Ishigaki
10
Artur Nowak
1
Sebastian Fabijański
2
Katarzyna Baraniecka
3
Marta Górnicka
4
Gabriel Collet
5
Jakub Roszkowski
6
Robert Talarczyk
7
reż. Mariusz Treliński
8
Beth Henley / reż. Jarosław Tumidajski
9
Gabriela Zapolska
10
Opera Krakowska w Krakowie
REKLAMA
ZALINKUJ NAS
Wszelkie prawa zastrzeżone ©, irka.com.pl
grafika: irka.com.pl serwis wykonany przez Jassmedia